Regulamin sklepu

Wstęp

 1. Sklep internetowy działający pod adresem sklep.estella.pl, (w dalszej części Regulaminu zwany Sklepem) prowadzi spółka ESTELLA GALAS, NOWAK, KNASIECKI Spółka Jawna z siedzibą Baranowo ul. Szamotulska 24A, 62-081 Przeźmierowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000089634, REGON 630522765, NIP 7780041773, zwana dalej Estella. Spółka działa na rynku pod firmą ESTELLA GALAS, NOWAK, KNASIECKI Sp. J.
 2. Administratorem danych osobowych jest ESTELLA GALAS, NOWAK, KNASIECKI Sp. J. z siedzibą w Baranowo ul. Szamotulska 24A, 62-081 Przeźmierowo.
 3. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Estelli oraz osób korzystających ze Sklepu zwanych w dalszej części regulaminu Klientami.
 4. Regulamin ten jest dostępny on-line przez cały czas działania Sklepu pod linkiem „Regulamin”.

 §1. Postanowienia ogólne.

 1. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Klientowi kontakt ze Sklepem:
 2. adres pocztowy: Baranowo ul. Szamotulska 24A, 62-081 Przeźmierowo;
 3. numer telefonu: +48 785002832
 4. adres poczty elektronicznej: sklep@estella.pl.
 5. Sklep prowadzi sprzedaż artykułów spożywczych, żywności oraz napojów będących w jego ofercie za pośrednictwem strony sklep.estella.pl lub poczty e-mail sklep@estella.pl, zwanych w niniejszym regulaminie produktami.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a ESTELLA GALAS, NOWAK, KNASIECKI Sp.J.
 7. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Estella niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, łącze internetowe, włączona obsługa JavaScript i plików cookies, klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także aktywne konto e-mail.
 8. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy „Ustawy z 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.
 9. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
 10. Zamieszczone na stronach Sklepu wszelkie informacje o produktach, w szczególności opisy oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.
 11. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru. Nie zmienia to jednak nigdy użytych składników do wytworzenia produktu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia poszczególnych produktów. W związku z tym reklamacje dotyczące różnic, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora lub przeglądarki internetowej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji.
 12. Produkty dostarczane są Klientowi w estetycznym pojemniku zgrzewanym na gorąco.
 13. Wszelkie treści, motywy, grafiki umieszczone na stronie chronione są prawami autorskimi. Wykorzystanie przez Klienta wyżej wymienionych elementów może stanowić naruszenie prawa i narażać klienta na odpowiedzialność wobec właścicieli praw autorskich.
 14. Sklep zastrzega sobie możliwość zignorowania zamówień składanych przez Klienta w przypadku gdy Klient naruszy postanowienia niniejszego regulaminu bądź złoży zamówienie na produkty niebędące w aktualnej ofercie Sklepu.
 15. Sklep dokłada wszelkich starań, aby nic nie zakłócało jego funkcjonowania, jak również dąży do stałego polepszania obsługi Klienta. Nie wyklucza to jednak możliwości pojawienia się błędów, bądź problemów technicznych podczas korzystania ze Sklepu. Sklep ma prawo do całkowitego lub czasowego wyłączenia strony sklep.estella.pl lub poczty e-mail sklep@estella.pl, celem poprawienia ich funkcjonowania, bądź usunięcia usterek lub awarii, bez wcześniejszego uprzedzania Klienta.

§2. Składanie zamówień.

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 2. Zamówienia należy składać za pomocą serwisu www.sklep.estella.pl.
 3. Zamówienie należy złożyć, na co najmniej 48 godziny przed oczekiwanym terminem realizacji.
 4. Warunkiem zakupu w Sklepie jest skuteczne przeprowadzenie procesu rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie regulaminu.
 5. Podczas dokonywania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych:

w przypadku Klienta nieposiadającego statusu „Stały Klient” są to:

a. Imię i nazwisko,

b. Dokładny adres dostawy,

c. Numer telefonu komórkowego.

d. Adres e-mail.

w przypadku Klienta posiadającego status „Stały Klient” są to:

a. Adres e-mail (wykorzystywany, jako login),

b. Hasło.

 1. Klient wysyłając formularz rejestracyjny konta oświadcza, że informacje w nim zawarte są zgodne ze stanem faktycznym, a także oświadcza, że informacje te nie naruszają praw osób trzecich.
 2. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane przez Sklep.
 3. Zamówienia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna.
 4. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sklep drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep, umowa uważana jest za zawartą.
 5. Sklep potwierdzi Klientowi zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 6. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, w przypadku nie dokonania płatności przez Klienta najpóźniej na 48 godzin przed odbiorem zamówienia.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub zawierających niekompletne dane. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku nieprzewidzianych zmian
  w parametrach zamawianych produktów.
 10. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.
 11. W przypadku pytań bądź wątpliwości związanych z zamówieniem Klient może skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail na adres sklep@estella.pl, bądź telefonicznie numerem telefonu: +48 785002832, przy czym kontakt telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. We wskazanym okresie Sklep udzieli wszelkich informacji telefonicznych związanych z realizacją zamówienia. Odpowiedzi w formie mailowej mogą zostać udzielone także poza okresem wskazanym w niniejszym ustępie.

 §3. Zmiana danych i anulowanie zamówień.

 1. Od chwili złożenia zamówienia do chwili wystawienia faktury, Klient ma prawo wprowadzić zmiany danych do umieszczenia na fakturze.
 2. Klient może zrezygnować z zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Rezygnację lub zmianę zamówienia należy zgłosić drogą e-mail najpóźniej w terminie 72 godzin przed planowaną dostawą zamówienia.
 3. Klient nie może anulować zamówienia, które zostało już skierowane do realizacji. O fakcie rozpoczęcia realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany poprzez e-mail. W mailu zawarte zostanie ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Informacja o cenie podawana na stronie www.sklep.estella.pl ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – od momentu otrzymania przez Klienta maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Od tego momentu cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej Sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia.
 4. W przypadku zmiany dotyczącej zamówienia w okresie od złożenia zamówienia do momentu skierowania zamówienia do realizacji Klient zostanie poinformowany o tym fakcie przez obsługę Sklepu poprzez e-mail.

 §4. Realizacja zamówień, dostawa i odbiór produktów.

 1. Klient uiszcza cenę za zamówione produkty przelewem bankowym bądź przy pomocy płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU.
 2. Przelew na konto bankowe – oznacza przelew pieniędzy za pomocą systemu PayU (za pomocą kart płatniczych), przelew tradycyjny lub przelew internetowy. Korzystając z tej formy płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, poza kosztami wynikającymi z opłat bankowych naliczanych Klientowi przez bank, w którym Klient posiada rachunek bankowy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta Estella w serwisie PayU.
 3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Estella w serwisie PayU.
 4. Klient jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu produktów powiększoną o ewentualne koszty transportu, jeśli w umowie zastrzeżono płatność kosztów transportu przez Klienta.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania na koncie przelewu, bądź płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU.
 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura imienna lub faktura VAT.
 7. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest zaznaczyć tę opcję w Formularzu zamówienia podając dane niezbędne do prawidłowego wstawienia faktury.
 8. Informacje na temat realizacji zamówienia udzielane są wyłącznie mailowo pod adresem sklep@estella.pl.
 9. Zamówione produkty dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu.
 10. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronie Sklepu. Sklep dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sklep. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych.
 11. Sklep nie realizuje zamówień o wartości poniżej 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).
 12. Koszty dostawy:
  1. w obszarze miasta Poznania, gminy Luboń, gminy Komorniki, gminy Tarnowo Podgórne oraz gminy Suchy Las, dostawa produktów o wartości powyżej 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) jest bezpłatna. Dostawa produktów o wartości od 200,00 zł do 300,00 zł obciążona jest dodatkowym kosztem w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).
 13. Dostawa produktów realizowana jest transportem własnym Sklepu. Sklep zastrzega sobie możliwość realizacji transportu za pośrednictwem firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Klientem. W przypadku realizacji transportu za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient nie zostanie obciążony kosztami transportu, jeśli koszty takie nie zostały wcześniej podane Klientowi przez Sklep.
 14. Sklep nie odpowiada za opóźnienia ze strony firmy kurierskiej, która realizuje dostawę produktów.
 15. Klient może również odebrać zamówione produkty osobiście w jednym z punktów odbioru prowadzonych przez Estella wskazanych na stronie sklep.estella.pl. W takim przypadku Klient zobowiązany jest w zamówieniu wskazać, iż odbierze zamówione produkty osobiście oraz podać punkt odbioru i orientacyjną godzinę odbioru produktów.
 16. Odbiór towaru przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.
 17. Klient ma obowiązek ocenienia stanu produktów i ich zgodności z zamówieniem w momencie dostawy w obecności osoby dostarczającej. W przypadku uszkodzenia produktów bądź ich niezgodności z zamówieniem należy w obecności osoby dostarczającej sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązana jest posiadać osoba dostarczająca). W protokole należy opisać uszkodzenia, bądź niezgodność z zamówieniem. Osoba dostarczająca wykona zdjęcia uszkodzonego produktu. Decyzję o zwrocie bądź przyjęciu reklamowanego produktu podejmuje Klient. W przypadku decyzji o zwrocie produktu, winien on zostać zwrócony osobie dostarczającej wraz z fakturą sprzedaży. Koszt transportu ponosi Sklep. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona Sklep zwróci pieniądze Klientowi. W przypadku towarów o krótkim terminie przydatności do spożycia nie ma zastosowania wymiana towaru na nowy.
 1. UWAGA: Sklep nie ponosi odpowiedzialności w wypadku nieprawidłowości popełnionych przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka z towarem nie dotarła do adresata. W takim przypadku, Klientowi nie należy się zwrot pieniędzy.
 1. UWAGA: W przypadku nieobecności Klienta w miejscu wskazanym przez niego, jako miejsce odbioru towaru w terminie odbioru zamówienia Sklep może od umowy odstąpić, przy czym kwota wpłacona tytułem ceny może zostać zarachowana na poczet poniesionych przez Sklep kosztów realizacji zamówienia.

 §5. Ceny.

 1. Ceny produktów znajdujących się na stronach Sklepu wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i są cenami brutto.
 2. Ceny podane przy każdym produkcie nie obejmują kosztów transportu. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy dostawy, wagi produktu oraz regionu docelowego przesyłki.
 3. Wykaz kosztów dostawy dostępny jest w zakładce.
 4. Na poczet realizacji zamówienia Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny na zasadach opisanych
  w § 4 niniejszego regulaminu.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania produktów, przeprowadzania oraz do odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca od momentu otrzymania przez Klienta maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

 §6. Gwarancja, reklamacje i zwrot towaru.

 1. Sklep oświadcza, że sprzedawane produkty przygotowane zostały ze składników najwyższej jakości w ramach obowiązujących przepisów i przy zachowaniu odpowiednich procedur wymaganych prawem, w szczególności w systemie jakości HACCP.
 2. Jeżeli po przejściu własności produktów na Klienta stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne Klient, jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 K.C.) może złożyć Sklepowi reklamację z tytułu rękojmi za wady. W przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem rękojmia za wady zostaje wyłączona zgodnie z przepisami art. 558 K.C.
 3. Sklep oświadcza, a Klient przyjmuje do wiadomości, iż niektóre produkty przygotowywane są na zamówienie Klienta i mają krótki okres przydatności do spożycia. Jeżeli zgłaszana przez Klienta wada produktu dotyczy jego przydatności do spożycia to musi zostać zgłoszona przed upływem terminu przydatności do spożycia. Zgłoszenie wady po upływie terminu przydatności do spożycia nie będzie rozpatrywane ze względu na niemożność stwierdzenia wystąpienia wady.
 4. W przypadku skierowania reklamacji do Sklepu, Klient powinien przesłać informacje o tym fakcie poprzez e-mail na adres sklep@estella.pl oraz porozumieć się telefonicznie ze Sklepem w tej sprawie. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Klienta produkt posiada, a także udokumentować rzeczoną wadę zdjęciami. Sklep niezwłocznie od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 5. Gwarancja oraz inne uprawnienia przewidziane ustawą, w tym prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy towar został przyjęty przez Klienta bez zastrzeżeń, bądź, gdy Klient nie dochowa terminu zgłoszenia reklamacji albo gdy część towaru została spożyta.

 §7. Poufność danych i polityka prywatności.

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym Estella jest uwarunkowane zgodą Klienta na przetwarzanie przez firmę Estella danych osobowych zawartych w zamówieniu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta jest ESTELLA GALAS, NOWAK, KNASIECKI Sp. J. z siedzibą w Baranowie ul. Szamotulska 24A, 62-081 Przeźmierowo.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta uregulowane są w dokumentach udostępnionych na stronie internetowej Sklepu pod linkiem ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH oraz pod linkiem „Polityka prywatności”, pod którym udostępniona jest Polityka prywatności w serwisie internetowym Spółki ESTELLA GALAS, NOWAK, KNASIECKI Spółka Jawna. Dokumenty te stanowią integralną część niniejszego regulaminu w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych Klienta.

 §8. Odstąpienie od umowy.

 1. Klient przyjmuje do wiadomości, iż oferowane przez Sklep produkty są bądź rzeczami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji konsumenta lub służącymi zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; bądź rzeczami ulegającymi szybkiemu zepsuciu lub mającymi krótki termin przydatności do użycia; bądź rzeczami dostarczanymi w zapieczętowanych opakowaniach, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem są rzeczy opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywana Klientowi w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
 4. Zawierając umowę Klient potwierdza, iż został poinformowany, że Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług ujętych w art. 38 Ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.).

 §9. Postanowienia końcowe.

 1. Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane umieszczonych w Sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Sklep nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości składników użytych do wytworzenia produktu przez producentów tych składników. Kolory prezentowanych produktów mogą się nieznacznie różnić od tych w rzeczywistości ze względów technologicznych. Kolory uzależnione często są od ustawień parametrów monitora lub przeglądarki internetowej.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu, jak również akceptację wszystkich zasad zakupu produktów w Sklepie.
 3. Właściciel Sklepu ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, w szczególności do oświadczeń woli
  w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu internetowego.
 5. Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b Ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1219) podmiot korzystający ze strony Sklepu internetowego Estella zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 6. Tematy sporne, dyskusyjne – wszystkie wnioski, skargi i uwagi oraz propozycje Sklep przyjmuje i odpowiada na nie drogą mailową.
 7. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, itp.) lub innych od niego niezależnych.
 8. Właściciel Sklepu nie ponosi także odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; dotyczy to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 9. Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Klienta nieprawidłowych danych.
 10. Estella może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Klienta na piśmie pod rygorem nieważności. Klient może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Estellę na piśmie pod rygorem nieważności. Za formę pisemną uznaje się e-mail.
 11. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://sklep.estella.pl/regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby spółki ESTELLA GALAS, NOWAK, KNASIECKI Sp. J. w Baranowie, ul. Szamotulska 24A, 62-081 Przeźmierowo.

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

INFORMACJA

O BRAKU MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż dostarczone jemu przez Sklep Towary są bądź rzeczami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji konsumenta lub służącymi zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; bądź rzeczami ulegającymi szybkiemu zepsuciu lub mającymi krótki termin przydatności do użycia; bądź rzeczami dostarczanymi w zapieczętowanych opakowaniach, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem są rzeczy opisane wyżej.

 

W tym stanie rzeczy, nie przysługuje Państwu prawo odstąpienia od niniejszej umowy.